เกี่ยวกับเรา (About Us)

ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ประเภท บุคลธรรมดา มีความพร้อมในการตรวจสอบ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศกรรมไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์การตรวจ อาคาร ตั้งแต่ปี 2550 จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในพื้นที่ จังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบรี ปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร

ผู้ตรวจสอบอาคารขึ้นทะเบียนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ น.๑๙๒๙/๒๕๕๒ และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมประเภท วิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน ภย.21172 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปรึกษาทั่วไป / สอบถาม /ส่งรายละเอียด /ให้เเสนอราคา

คุณ ณรงค์ชาญ ม่วงพันธุ์ โทร 087-4978726
Line ID : 0874978726
อีเมล์ : moong192@gmail.com

© 2015 bluebuildinginspectionreport.com All Rights Reserved.